Terms of service

Algemene voorwaarden Ajumah beauty

 

S. Esseboom h.o.d.n. Ajumah beauty is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74535579 en is gevestigd aan de Molenstraat 18A, 2513BK te ’s Gravenhage.

 

 1. Begrippen
 2. 1.In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 3. 2.Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. 3.Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
 5. 4.Koper: Het Bedrijf dat of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
 6. 5.Verkoper: Ajumah beauty als de aanbieder van Producten aan Koper.
 7. 6.Aanbod: Ieder (schriftelijk) Aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper. 
 8. 7.Producten: De Producten die door Ajumah beauty worden aangeboden, zijn: diverse drogistrijwaren zoals haar- en huidverzorgingsproducten, waaronder tevens verstaan de HHGO lijn.
 9. 8.HHGO: de door Ajumah beauty verkochte haarverzorgingsproducten van het label Hot Hair Growth Oil. 
 10. 9.Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten welke door Koper gekocht zijn van Ajumah beauty.
 11. 10.De website die door Ajumah beauty gebruikt wordt, is: www.ajumahbeauty.com. 

 

 1. Toepasselijkheid
 1. 1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Ajumah beauty en iedere Overeenkomst tussen Ajumah beauty en een Koper en op elk Product dat door Ajumah beauty wordt aangeboden. 
 2. 2.Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Ajumah beauty aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Ajumah beauty zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. 3.In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Ajumah beauty is overeengekomen.
 4. 4.Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. 5.Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. 6.Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

 1. Het Aanbod 
 1. 1.Alle door Ajumah beauty gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. 2.Het door Ajumah beauty gedane Aanbod is vrijblijvend. Ajumah beauty is slechts aan de Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Ajumah beauty het recht een Overeenkomst met een potentiele Koper om een voor Ajumah beauty gegronde reden te weigeren
 3. 3.Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Ajumah beauty niet binden.  Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Ajumah beauty kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
 4. 4.Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Ajumah beauty zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 5. 5.Een samengestelde prijsopgave verplicht Ajumah beauty niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs. 
 6. 6.Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

 

 

 1. Totstandkoming van de Overeenkomst
 1. 1.De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Ajumah beauty  heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen.
 2. 2.Een Aanbod kan door Ajumah beauty gedaan worden via de website.
 3. 3.Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Ajumah beauty, zal Ajumah beauty de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen. 
 4. 4.Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de Aanbod opgenomen aanbod is Ajumah beauty daaraan niet gebonden. 
 5. 5.Ajumah beauty is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
 6. 6.Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf. Koper zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Koper.
 7. 7.Producten die wegens hygiënische redenen niet teruggenomen kunnen worden, Producten waarvan de verzegeling na de levering is verbroken of Producten met een beperkte houdbaarheidsdatum (als bedoeld in art. 6:230p sub f onder 2 en onder 3 Burgerlijk Wetboek) zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit staat voor dergelijke Producten uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.

 

 1. Uitvoering van de Overeenkomst
 1. 1.Ajumah beauty zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 
 2. 2.Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Ajumah beauty het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. 3.Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ajumah beauty aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Ajumah beauty worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ajumah beauty zijn verstrekt, heeft Ajumah beauty het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. 4.Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Ajumah beauty niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Ajumah beauty, is Koper gehouden om  dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
 5. 5.Ajumah beauty kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
 6. 6.Ajumah beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Ajumah beauty is uit gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Ajumah beauty bekend was. 
 7. 7.Koper vrijwaart Ajumah beauty voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

 

 1. Levering
 1. 1.Indien de levering van Producten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Ajumah beauty of er door andere omstandigheden buiten de macht van Ajumah beauty enige vertraging ontstaat, heeft Ajumah beauty recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Ajumah beauty schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 2. 2.Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 3. 3.Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Ajumah beauty gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
 4. 4.Indien de Producten worden bezorgd door Ajumah beauty of een externe vervoerder is Ajumah beauty, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen afzonderlijk worden gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 5. 5.Indien Ajumah beauty gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Ajumah beauty ter beschikking heeft gesteld. 
 6. 6.Als plaats van levering, geldt het adres dat Koper aan Ajumah beauty kenbaar heeft gemaakt.
 7. 7.Indien Ajumah beauty een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen. 
 8. 8.Ajumah beauty is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Ajumah beauty is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 9. 9.Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Ajumah beauty behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

 

 1. Verpakking en transport
 1. 1.Ajumah beauty verbind zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. 2.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. 3.Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

 

 1. Onderzoek, reclamaties
 1. 1.Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen veertien dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 
 2. 2.Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Ajumah beauty erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.
 3. 3.Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Ajumah beauty te worden gemeld op info@ajumahbeauty.com. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen zes maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product. 
 4. 4.Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Ajumah beauty op de wijze zoals door Ajumah beauty aangegeven. 
 5. 5.Indien de Consument haar herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Ajumah beauty, conform de retourinstructies van Ajumah beauty. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.
 6. 6.Ajumah beauty is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden. 
 7. 7.Producten die wegens hygiënische redenen niet teruggenomen kunnen worden, Producten waarvan de verzegeling na de levering is verbroken of Producten met een beperkte houdbaarheidsdatum (als bedoeld in art. 6:230p sub f onder 2 en onder 3 Burgerlijk Wetboek) zijn uitgesloten van het herroepingsrecht en kunnen niet worden gereclameerd, tenzij anders overeengekomen. Dit staat voor dergelijke Producten uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.
 8. 8.Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer. 
 9. 9.Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 10. 10.Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Ajumah beauty te wijten is, zal Ajumah beauty na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering kan niet verhaald worden op Ajumah beauty.

 

 1. Prijzen
 1. 1.Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. 2.De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 
 3. 3.De prijzen zoals genoemd in het aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen. 
 4. 4.Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Ajumah beauty geen invloed heeft, kan Ajumah beauty deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

 

 1. Betaling en incassobeleid
 1. 1.Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.
 2. 2.Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. 3.Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Ajumah beauty. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Ajumah beauty een andere betalingstermijn overeenkomen.
 4. 4.Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Ajumah beauty gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 5. 5.In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Ajumah beauty op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 6. 6.Ajumah beauty heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Ajumah beauty kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Ajumah beauty kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. 7.Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim.  Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raken.
 8. 8.Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Ajumah beauty zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de  buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. 
 9. 9.Indien Ajumah beauty meer of hogere kosten heeft gemaakt die  redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

 

 1. Garantie

Ajumah beauty staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. 

 

 1. Gebruiksvoorschriften HHGO Producten
 1. 1.Koper dient voorafgaand aan het gebruik van de HHGO Producten de door Ajumah beauty meegeleverde voorschriften en instructies, alsmede de door Ajumah beauty op de website vermelde informatie te raadplegen en deze strikt op te volgen.
 2. 2.Alle door Ajumah beauty aangeboden Producten van het label HHGO dienen uitsluitend te worden gebruikt volgens de door Ajumah beauty meegeleverde gebruiksinstructie. Op de HHGO Producten worden nimmer garanties met betrekking tot de door Koper beoogde resultaten geboden. De HHGO Producten zijn uitsluitend bedoeld om de haargroei te versterken. Doch is de groei van het haar te allen tijde afhankelijk van verschillende factoren, zoals: erfelijkheid, de verzorging van het haar en verschillende externe factoren. Het resultaat van het gebruik van de HHGO Producten is derhalve afhankelijk van onder meer de voorgenoemde factoren.  
 3. 3.Om het meest optimale resultaat te bereiken, dient de Koper de HHGO Producten minimaal 24 uur te laten intrekken, niet met Producten te gaan zwemmen, douchen, sporten en/of slapen. Ook dient Koper rekening te houden met (schadelijke) stoffen van overige op het hoofd van de gebruiker resterende make-up, parfum, verzorgings- en reinigingsproducten die de werking van de HHGO Producten kunnen aantasten. Ajumah beauty verwijst voor de gebruiksinstructies uitdrukkelijk naar de door haar vermelde informatie op de website. Indien Koper deze instructies niet in acht neemt, kan dit gevolgen hebben voor de werking van het Product. In geen van deze gevallen heeft Koper recht op gratis herstel of reparatie en vervalt eventueel verleende garantie.
 4. 4.Koper dient zelf alvorens gebruik de lijst met ingrediënten van het Product te raadplegen. De ingrediënten staan in ieder geval vermeld op de verpakking, alsmede op de website van Ajumah beauty. Indien Koper voor één of meer van de ingrediënten allergisch is of sprake is van intolerantie voor één of meer ingrediënten en Koper desondanks gebruik maakt van het Product, is Ajumah beauty in geen geval aansprakelijk.
 5. 5.De werking van de Producten in het kader van haarverzorging is mede afhankelijk van de onderliggende reden van eventuele haaruitval of verminderde haargroei. 

 

 1. Opschorting en ontbinding
 1. 1.Ajumah beauty is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. 2.Bovendien is Ajumah beauty bevoegd de door haar en Koper bestaande Overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke Overeenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor haar uit enige met Ajumah beauty gesloten Overeenkomst voortvloeien.
 3. 3.Voorts is Ajumah beauty bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
 4. 4.Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Ajumah beauty op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Ajumah beauty de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. 5.Ajumah beauty behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

 

 1. Beperking aansprakelijkheid
 1. 1.Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Ajumah beauty leidt tot aansprakelijkheid van Ajumah beauty jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Ajumah beauty in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Ajumah beauty is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 2. 2.Ajumah beauty is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten.  Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 3. 3.Ajumah beauty is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Ajumah beauty levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
 4. 4.Ajumah beauty is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 5. 5.Ajumah beauty is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. 6.Ajumah beauty staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Ajumah beauty verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. 7.Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Ajumah beauty vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Ajumah beauty binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

 

 1. Overmacht
 1. 1.Ajumah beauty is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. 2.Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Ajumah beauty, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Ajumah beauty zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x)  werkstakingen in het bedrijf van Ajumah beauty en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Ajumah beauty buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. 3.Ajumah beauty heeft het recht om zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Ajumah beauty haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. 4.Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
 5. 5.Voor zo veel Ajumah beauty ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ajumah beauty gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst. 

 

 1. Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Ajumah beauty verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

 

 1. Intellectuele Eigendomsrechten 
 1. 1.Alle IE-rechten en auteursrechten van Ajumah beauty berusten, voor zover deze niet reeds aan derden toebehoren, uitsluitend bij Ajumah beauty en worden niet overgedragen aan Koper. 
 2. 2.Het is Koper verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Ajumah beauty rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Ajumah beauty. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Ajumah beauty geleverde zaken, dient Ajumah beauty expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 
 3. 3.Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Ajumah beauty rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

 

 1. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
 1. 1.Ajumah beauty gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Ajumah beauty de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden op info@ajumahbeauty.com.
 2. 2.Indien Ajumah beauty op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

 

 1. Klachten
 1. 1.Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Ajumah beauty en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@ajumahbeauty.com met als onderwerp “Klacht” of middels het contactformulier op de Website.
 2. 2.De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Ajumah beauty de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. 3.Ajumah beauty zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. 4.Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

 

 1. Toepasselijk recht
 1. 1.Op elke Overeenkomst tussen Ajumah beauty en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. 2.Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Ajumah beauty heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. 3.Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Ajumah beauty en Koper worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Amsterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

 

Amsterdam, 30 september 2019